چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 | ساعت 13:33

دستاوردها

آقای نیشابوری مدیر برتر اقتصادی در سال ۱۳۹۳

اجلاس سران صنعت و تجارت، مدیریت اقتصادی - بازاریابی جهانی، آقای جواد نیشابوری حسین پور گروه حباب کف توس
آقای نیشابوری مدیر برتر اقتصادی در سال ۱۳۹۳